Jak definiować kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by nabyć jednostkę waluty obcej. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie kursu pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów innych walut. Jej celem jest poprawienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji będą krótkotrwałe, bowiem wpływają na podniesienie poziomu inflacji (droższe stają się produkty z importu). Do tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, skłania inne państwa, które są ważnymi partnerami w handlu, do wykonania identycznego zabiegu w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się ograniczeniem ilości towarów a także usług, jakie da się zakupić za określoną kwotę. Z reguły jest ona wynikiem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach płynnego kursu pieniądza deprecjacja skutkuje obniżeniem ceny określonej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie ceny produktu albo uslugi. Definicja używana szczególnie w stosunku do podniesienia wartości waluty krajowej względem waluty innego kraju w sytuacji płynnych wartości walut (jest on regulowany przez rynek). Oznacza podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest przeważnie konsekwencją deflacji. W systemie stałego kursu walutowego przyrost wartości waluty lokalnej nazywa się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej waluty krajowej, ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia międzynarodowego oraz ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr zagranicznych. Złe skutki aprecjacji to osłabienie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych i przyrost kosztów realizacji prac w relacji do kosztów pracy w innych krajach.Efektem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.